Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018
donderdag 5 april 2018 aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)
Zaal open om 19.00 uur.

A G E N D A
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2017
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2017
6. Financiën – financieel verslag 2017*
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing **
11. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.00 uur)
* Het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV kunt u na 20 maart vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan na die datum worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd worden : info@walboduin.nl.
** Toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 23 april 2016 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
J.Hofker, secretaris
J.H.Kroon,penningmeester
Volgens het rooster van aftreden komt de eerstvolgende bestuursmutatie aan de orde in 2019. Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van tegenkandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.
Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te wisselen met elkaar en met het bestuur onder het genot van een hapje
en een drankje.

Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute

Start werkzaamheden Noordwestelijke Hoofdroute

Artist impression rotonde De Savornin Lohmanlaan. Afbeeldingen: Gemeente Den Haag.

Op 25 maart 2018 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Noordwestelijke Hoofdroute tussen Kijkduin en de Houtrustbrug. Dat gebeurt in fasen (zie kaartje, voor details: op het kaartje klikken), te beginnen met het stuk tussen de Kijkduinsestraat en het tankstation, en verderop aan een duiker van de Haagse Beek onder de Daal en Bergselaan. De werkzaamheden duren tot eind april 2019 en zullen veel verkeershinder veroorzaken.

Lees meer

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan

Veilige Oversteek Machiel Vrijenhoeklaan
Nadat dinsdag 8 november 2018 een overstekende fietser dood werd gereden op de Machiel Vrijenhoeklaan op de oversteek ter hoogte van de Pyrolalaan ontstond onrust in onze buurt. We hebben ons toen als buurtbewoners verenigd in een actiegroepje en hebben contact gezocht met wethouder De Bruijn (Verkeer, D66) en met de gemeenteraad om aan te dringen op maatregelen. Naast de wethouder zijn we raadslid Van der Bijl (VVD) en raadslid Rogier (CDA) zeer erkentelijk voor hun aandacht en betrokkenheid. Raadslid Rogier heeft zich direct in november rond laten leiden op de plek des onheils en is doorlopend betrokken geweest. We zijn blij dat hij zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld bij de verkiezingen van maart 2018, want zo is de gemeenteraad zich straks ook in haar nieuwe samenstelling bewust van de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Tot slot waarderen we de betrokkenheid van de lokale politie, de locatie is uitgekozen als testlocatie om de impact van mobiel flitsen op de snelheid van het verkeer te onderzoeken.

Lees meer

Duurzaam wonen

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin wil zich inzetten voor een groene en duurzame wijk. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst in ons wijkgebouw op 22 februari om 20.00

Wij organiseren de avond samen met Coöperatie HOOM, een coöperatieve beweging die zich inzet om woningen te verduurzamen. HOOM werkt hierbij samen met wijk verenigingen en buurt initiatieven. HOOM heeft een prijsvraag van de gemeente Den Haag gewonnen en kan onder de vlag van het gemeentelijke programma “Hou van je Huis” deze activiteit in Den Haag uitvoeren.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om heel Den Haag in 2040 van het gas af te hebben. Dat is een ambitie die zij alleen samen met de bewoners van Den Haag kan realiseren. Als eerste stap die wij als bewoners van onze wijk kunnen zetten is het verduurzamen van onze woningen. Verduurzamen van woningen is een breed begrip en kan soms een ingewikkeld en ingrijpend proces zijn.

Wij willen daarom eenvoudig beginnen en wij richten ons in eerste instantie op de zogenaamde grond gebonden eengezinswoningen. In een later stadium zullen wij ook de Vereniging van Eigenaren (VvE’s) gaan betrekken. Ook willen we ons eerst richten op de relatief eenvoudige maatregelen. Dat zijn op dit moment zonnepanelen. En in een later stadium isolatie maatregelen en bijvoorbeeld warmtepompen.

Tijdens de bijeenkomst zullen wij ons vooral richten op zonnepanelen en laten wij een aantal bewoners uit de wijk aan het woord die dit al gedaan hebben. Ook zullen wij een toelichting geven op andere maatregelen zoals isolatie en warmtepompen waar wij in een later stadium mee aan de slag gaan.

Wij hopen u op onze bijeenkomst op 22 februari te ontmoeten. Om 20.00 in ons wijkgebouw: Alphons Diepenbrockhof 2, (achterzijde Jumbo supermarkt)

Met vriendelijke groet,

het wijkteam Stef Brinkhorst en Willem Oosting

Ontmoetingen met buurtbewoners

Ontmoetingen met buurtbewoners

Gezellige ontmoetingen met de buurtbewoners waar we onder meer praten over het ontwikkelen van activiteiten voor deze buurt.

Tijdens deze middag vertelt Jessie van Vlodorp over haar activiteiten en workshops. Jessie richtte “Verhalenvangers” op, lessen in het schrijven van levensverhalen, waarin autobiografisch schrijven en creatief schrijven gecombineerd worden.

Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, geeft zij een kleine schrijfopdracht.

18 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur

Verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2 2551 KE Den Haag, ingang achter de Jumbo. Aanmeldingen: tel 070-3972351 of email: info@walboduin.nl

(Volgende bijeenkomst: zondag 18 maart)

Café Doodgewoon

Op 29 maart is er in Walboduin vanaf 14u eenDialoogbijeenkomst
over de laatste levensfase. Voor nadere bijzonderheden: zie onderstaande link.

Café Doodgewoon

Bezoek Westlands Museum

Uitnodiging bezoek aan het Westlands Museum Op donderdag 8 februari 2018 gaan we naar het Westlands Museum in Honselersdijk. U krijgt een rondleiding waarin u de historie van de streek wordt uitgelegd.

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hank Hoogwout, 11 jan. 2018

Dames en Heren
Van harte welkom op de NJ Receptie van de wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Er is het afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. Niet alleen in dit gebouw, maar ook de vele bouwprojecten in de wijken vergen onze niet aflatende aandacht. Lees meer

Cursus kunstgeschiedenis

NIEUWE CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS IN WALBODUIN

“TUSSEN HET MIDDEN-OOSTEN EN HET VERRE AZIË”

Achter Turkije houdt onze bekende wereld eigenlijk zo’n beetje op. De nog verder liggende landen zijn veel minder bekend. Voor een deel gaat het om voormalige Sovjetstaten en alleen al om die reden kwamen daar niet veel westerlingen. Maar sinds de val van de muur (1989) is dat veranderd en ontdekken steeds meer cultuur- en natuurliefhebbers de exotische “verborgen schatten” die daar te vinden zijn.

De huidige -kunstmatige- grenzen van Turkije, Armenië en Georgië creëren aparte staten van wat ooit één groot christelijk rijk was. Uzbekistan, een van de landen aan de zijderoute, maakte ooit deel uit van het Perzische rijk en beleefde hoogtijdagen onder de Islamitische Mongoolse heersers ten tijde van onze “Middeleeuwen”. Latere Mongoolse veroveraars (“Moghuls” genoemd) vestigden een wereldrijk in India tijdens onze “gouden eeuw”. De beroemde Taj Mahal dateert uit die tijd….

Deze cursus biedt dan ook een wonderlijk en vooral kleurig mozaïek van Christelijke, Islamitische en nog andere “steentjes”.

Onze “reisroute” voert ons langs Oost-Turkije, Armenië , de heel bijzondere verluchte handschriften en ikonen in Armenië, Georgië, Uzbekistan en Moghul-India.

Docent: Tieleke Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, t 070 3932805,
e-mail mjhuijbers@gmail.com.

Locatie: Wijkcentrum Walboduin. A. Diepenbrockhof 2. 2551 KE Den Haag

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 tot plm 16.45 uur

Data: 8, 15, 22 februari, 1, 8, 15 maart 2018

Prijs: € 65,00

Aanmelding: bij de docent, per email of schriftelijk ovv uw contactgegevens

Aanlanding stroomkabels windmolenparken

In de Staatscourant 2017 nr 56308 van 5 oktober staat een kennisgeving van ontwerpbesluiten betreffende “net op zee Hollandse Kust (Zuid)”.  In het kort komt het er op neer dat gekozen is voor aanlanding op de Maasvlakte en niet ter hoogte van Kijkduin. Het bijgevoegde kaartje staat hieronder.