Narcislaan 4, update 2

Narcislaan 4, update 2

Zoals al eerder is geschreven, is voor de bouw van een woongebouw voor de huisvesting van statushouders een omgevingsvergunning aangevraagd. Het Wijkberaad heeft daarop gereageerd door zienswijzen in te dienen. Voor zover ons bekend is dit ook gedaan door de VVE van Duinrande, het flatgebouw dat het meest zicht heeft op het geplande gebouw.

In grote lijnen vertonen die zienswijzen hetzelfde beeld:

1.     de strijdigheid met de beheersverordening ‘Meer en Bos – Duinlaan van 30 mei 2013, welke geen nieuwe ontwikkelingen zou toelaten;

2.     de aanwezigheid van alternatieve locaties, zoals de zogenaamde ‘scheidsrechtersvelden’;

3.     redelijke eisen van welstand;

4.     invloed van het bouwplan op natuur en milieu;

5.     parkeren

6.     verklaring van geen bedenkingen;

7.     gevoerde procedure;

8.     sociale onveiligheid;

9.     aantasting privacy en waardedaling omliggende woningen;

10.  het ontbreken van de noodzaak van huisvesten statushouders vanwege de verminderde taakstelling en het ontbreken van draagvlak.

Burgemeester en Wethouders hebben hier op gereageerd met, in het kort, de volgende overwegingen.

1.     In onvoorziene situaties kan van een vigerende regeling worden afgeweken. De bestemming ‘maatschappelijk’ kan worden gewijzigd in ‘woondoeleiden’.  De huisvesting van statushouders is zo’n situatie.

2.     Voor Kijkduin-Binnen moet een bestemmingplanwijziging worden opgesteld, die te veel tijd kost, dus de scheidsrechtersvelden bieden geen oplossing. (In onze ogen lijkt dit een raar argument, want waarom zou de procedure daar ingewikkelder zijn en langer duren).

3.     De welstandscommissie heeft enkele wijzigingen aan het bouwplan voorgesteld, die zijn overgenomen. Van die kant dus geen bezwaar.

4.     De Omgevingsdienst Haaglanden heeft ontheffing verleend op grond van de Wet Natuurbescherming. (Ook bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een ontheffing betreffende de verstoring van enkele vleermuissoorten gedurende de bouwtijd aangevraagd. O. a. het Wijkberaad heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar nog geen reactie ontvangen.)

5.     In de beheersverordening staat een parkeereis van 1 parkeerplaats per appartement. Op eigen terrein is daarin voorzien.

6.     De Gemeenteraad heeft in  2015 ingestemd met een algemene verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor bestemmingsplanafwijkingen tot een maximum van 250 woningen.

7.     Er is een uitgebreide procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen en binnen die termijn konden zienswijzen worden ingediend. Direct na het besluit staat hoger beroep bij de bestuursrechter open. (Het Wijkberaad zal o.a. i.v.m. de kosten  niet in hoger beroep gaan, voor zover ons bekend doet de advocaat van de VVE van Duinrande dat wel).

8.     Sociale veiligheid is geen onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en dus geen afweging bij de vergunningverlening. Wel komt er een huismeester voor het pand en zijn er afspraken gemaakt met de politie.

9.     Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een gebouw binnen twee meter vanaf de grens van het naburig erf vensters dan wel balkons hebben. In het geval van de Narcislaan wordt daaraan voldaan. Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening regelt de afhandeling van eventuele planschade.

10.  Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is dit geen onderdeel van de afweging bij de vergunningverlening.

 Conclusie van het College van B & W: gelet op de overwegingen hebben de ingediende zienswijzen over de omgevingsvergunning geen reden gevormd om niet tot het verlenen van het definitieve besluit in de huidige vorm over te gaan. Het wachten is op de uitspraken van de bestuursrechter op het hoger beroep en van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op het bezwaarschrift tegen de ontheffing betreffende de verstoring van enkele vleermuissoorten gedurende de bouwtijd.

 Het Wijkberaad heeft op grond van stedenbouwkundige gronden bezwaar gemaakt tegen de bebouwing op de plaats van Narcislaan 4. Ons leek huisvesting op de scheidsrechtersvelden langs de Kijkduinsestraat een beter alternatief, omdat daar al twee kleine appartementgebouwen waren gepland in het daar vigerende bestemmingsplan.