CONCEPT-VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING WALDECK, BOHEMEN EN KIJKDUIN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 7 APRIL 2016, AANVANG 19.30 UUR.

Aanwezig: 12 leden van de Wijkvereniging en de bestuursleden Hank Hoogwout, voorzitter, Herman van den Muijsenberg, vice-voorzitter, Jan Hofker, secretaris, John Kroon, penningmeester.  Marjolijn van den Hoek, notulist.

  1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter, Hank Hoogwout, opent de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging Waldeck, Bohemen en Kijkduin en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de twaalf leden van de Wijkvereniging.

Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

–          Berichten van verhindering: geen.

–          Korte introductie van de notulist, Marjolijn van den Hoek.

Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV van 23 april 2015

–          Tekstueel en naar aanleiding van: de notulen worden vastgesteld met inachtneming van de door mevrouw Lamberts ingebrachte schriftelijke wijziging op pagina 1, punt 2. Alinea 7 wordt als volgt gewijzigd: Mevrouw Lamberts antwoordt, dat de gemeente Den Haag een correcte scheiding wil zien tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad. Daarom is besloten de taken van het Wijkberaad onder te brengen in een stichting. De naam van de stichting luidt ‘Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin’.

–          Tekstuele wijziging: op pagina 2, punt 6, voor Ingrid Lambers dient men te lezen ‘Ingrid Lamberts’ en op pagina 3, tweede alinea, voor penning meester, ‘penningmeester’.  De voorzitter dankt Nellie Spaans voor het opstellen van het verslag.

Ingekomen stukken

–          Er zijn geen ingekomen stukken.

 Goedkeuring en vaststelling jaarverslag 2015

–          Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag:

Het 70-jarig jubileum van de Wijkvereniging, zoals gevierd op 9 mei 2015, was een enorm succes. De voorzitter dankt Inge Camfferman voor haar inspanningen rond de organisatie van het jubileum.

–          Het jaarverslag 2015 wordt na vaststelling op de website geplaatst. Door de secretaris wordt desgevraagd toegelicht, dat zowel de Wijkvereniging, als het Wijkberaad, een website hebben, echter onder één naam: www.walboduin.nl. Door middel van een link zijn de websites met elkaar verbonden.

Besluit: onder dankzegging aan de opsteller, Jan Hofker, wordt het jaarverslag 2015 van de Wijkvereniging Bohemen, Waldeck, Kijkduin, goedgekeurd en vastgesteld.

  1. Financiën – financieel jaarverslag 2015

–          Gedurende 2015 is afscheid genomen van de toenmalig penningmeester, de heer Stoffer waarna mevrouw Lamberts bereid is gevonden in de functie van penningmeester toe te treden tot het bestuur. Per 1 september jl. is de functie van penningmeester weer vacant gekomen, daar mevrouw Lamberts haar functie in het bestuur heeft neergelegd.

–          De heer John H. Kroon is een tiental jaren geleden betrokken geweest bij de vereniging, als adviseur van de toenmalige penningmeester. De situatie dat het bestuur naarstig op zoek was naar een penningmeester is aan hem voorgelegd en heeft, tot verheuging van het bestuur, ertoe geleid dat John Kroon is toegetreden tot het bestuur in de functie van aspirant-lid penningmeester. Bij punt 10 van de agenda zal het bestuur de vergadering voorstellen de heer John H. Kroon tot penningmeester te benoemen.

–          John Kroon dankt de voorzitter voor de introductie en deelt in aanvulling hierop mee, dat hij bijna 50 jaar in de financiële dienstverlening werkzaam is. Hij heeft de administratie van de Wijkvereniging en het Wijkberaad met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 doorgelicht en zijn bevindingen in de jaarstukken 2015 vertaald.

–          Een toelichting op de jaarstukken 2015 volgt onderstaand. Na de benoeming van John Kroon tot penningmeester, volgt de toelichting op de begroting 2016.

–          Toelichting op de jaarstukken 2015 van de Wijkvereniging.

–          Daar de Wijkvereniging en het Wijkberaad met ingang van 2015 zijn gescheiden, beperkt de bespreking en vaststelling van de jaarstukken 2015 zich tot de Wijkvereniging.

–          Balans van de Wijkvereniging: de overlopende posten ad 3.005 euro hebben betrekking op de betaalde contributie, verrekend buiten het boekjaar en verrekening buiten het boekjaar, van betaalde advertenties. De contributie is in rekening gebracht in 2015, maar een deel daarvan, ad 2.350 euro, is c.q. wordt pas in 2016 betaald (is een overlopende post 2015 > 2016). Hetzelfde geldt voor de advertentieopbrengsten. Een bedrag van 655 euro is in 2015 in rekening gebracht, maar is c.q. wordt pas in 2016 betaald (eveneens een overlopende post 2015 > 2016).

–          Eigen vermogen: kapitaal 31.999 euro plus de reserve voor de lift ad 300 euro, brengt het eigen vermogen per 31 december 2015 op 32.299 euro; een lichte stijging ten opzichte van het eigen vermogen per 31 december 2014 ad 29.899 euro.

–          Winst- en verliesrekening 2015: de winst- en verliesrekening 2015 van de Wijkvereniging biedt inzicht in de baten en lasten van de exploitatie van het gebouw en de overige kosten per 31 december 2014 en 2015. De baten per 31 december 2015 bedragen in totaal 32.988 euro en de lasten 30.586 euro.

–          De contributies laten een daling zien van het aantal leden (circa 825). Daartegenover staat dat de donaties zijn gestegen.

–          Het verenigingsblad heeft, dankzij de advertenties, nog steeds een exploitatieoverschot van 1.032 euro.

–          De zaal is in 2015 minder vaak verhuurd dan begroot, maar ook de kosten zijn lager dan begroot. Bij de verhuurder is een korting bedongen voor een tweetal jaren op de huur van het gebouw, waardoor de huur van het gebouw lager is dan oorspronkelijk begroot. Het vorenstaande leidt ertoe, dat het exploitatietekort beperkt is gebleven tot 1.852 euro. Voorts wordt door de voorzitter toegelicht, dat werving van (nieuwe) zaalhuurders de aandacht heeft van het bestuur.

–          Beveiliging: de kosten betreffen de beveiliging van het pand door Westvliet. Er worden extra kosten in rekening gebracht, indien een beroep wordt gedaan op Westvliet bij b.v. niet correct gebruik van het alarm.

–          Vanwege de kosten van het jubileum, zijn de overige kosten per 31 december 2015 hoger dan begroot. De kosten van het jubileum bedragen in totaal 2.186,65 euro (betreft besteding aan hapjes/drankjes, bloemen, cadeaubonnen, drukwerk/uitnodigingen, audio apparatuur, banieren, deurmatten, pennen met logo, gering bedrag voor sprekers en postzegels).

–          De kosten van het buffet bedragen per 31 december 2015 1.570 euro (hoger dan begroot ad 750 euro). De oorzaak daarvan is enerzijds, dat koffie, thee en dergelijke inclusief de zaalhuur in rekening worden gebracht en anderzijds luidt het vermoeden dat ten gevolge van de wisseling van personeel niet in alle gevallen consumpties correct in rekening zijn gebracht. Inmiddels worden de consumpties – die niet onder de zaalhuur vallen – correct geregistreerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een door het bestuur opgesteld formulier waarop het aantal consumpties kan worden afgevinkt.

–          Resultaat winst- en verliesrekening 2015: 2.402 euro ten opzichte van -/- 1.619 per 31 december 2014.

–          Beantwoording vraag van Anita v.d. Laar inzake de daling van de personele lasten: de personele lasten zijn met 50% gedaald, daar 50% van de lasten is toegerekend aan het Wijkberaad (vanwege de scheiding tussen Wijkvereniging en Wijkberaad m.i.v. 2015).

–          Beantwoording vraag van Corrie Hoekstra inzake de assurantiën: het bedrag dat voor de assurantiën in rekening wordt gebracht betreft enerzijds verzekeringen van het pand (valt onder exploitatie van het gebouw) en anderzijds de kosten welke zijn gerelateerd aan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (specificatie overige kosten).

Besluit: onder dankzegging aan de aspirant-penningmeester, wordt de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2015 goedgekeurd.

  1. Bevindingen kastcommissie en 8. Decharge bestuur en penningmeester

–          In de kascommissie hebben zitting: Ben van Vliet, voorzitter, André Smit, lid en Pim in ’t Veld, reserve lid.  In samenwerking met de aspirant-penningmeester hebben de leden van de kascommissie, de heren André Smit en Pim in ’t Veld (wegens verhindering van Ben van Vliet) de financiële administratie over het jaar 2015 van de Wijkvereniging Waldeck, Bohemen, en Kijkduin, gecontroleerd en in orde bevonden.

–          De kascommissie geeft de aspirant-penningmeester een compliment voor de door hem nauwkeurig gevoerde financiële administratie en stellen de ledenvergadering voor, het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

–          Besluit: de algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid 2015. De verklaring van de kascommissie wordt ter vergadering aan de secretaris van het bestuur overhandigd.

 9. Benoeming kascommissie

 Besluit: tot leden van de kascommissie 2016 worden benoemd: André Smit (voorzitter), Ben van Vliet (lid) en Pim in ’t Veld (reserve lid).

Bestuursverkiezing

–          Gedurende 2015 zijn de heer Stoffer en mevrouw Lamberts afgetreden en is de heer J.H. Kroon als aspirant-lid penningmeester aangetreden.

–          Volgens het rooster treedt de vice-voorzitter, de heer J.H.A. van den Muijsenberg, af. Hij heeft te kennen gegeven een laatste termijn van drie jaar, of korter als de situatie voor opvolging zich voordoet, te willen aanblijven.

–          Het bestuur stelt de vergadering voor als penningmeester te benoemen, de heer J.H. Kroon.

 –          Besluit: de algemene vergadering van de Wijkvereniging gaat akkoord met het aanblijven van de heer J.H.A. van den Muijsenberg (vierde termijn), voor een periode van drie jaar, of korter indien de situatie voor opvolging zich voordoet. De heer J.H. Kroon wordt door de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging benoemd tot penningmeester.

–          Als lid van het bestuur zou mevrouw I. Camfferman worden voorgesteld, maar zij heeft om haar moverende redenen haar functie in het bestuur als aspirant-lid neergelegd. Met het aftreden van mevrouw Camfferman is een vacature in het bestuur ontstaan voor de portefeuille Communicatie. De vacature, inclusief profiel, wordt op de website geplaatst.

Begroting 2016 en vaststelling contributie 2017

–          In de jaarstukken c.q. de winst- en verliesrekening wordt inzicht geboden in de begroting 2015 en 2016.

–          Door de penningmeester wordt toegelicht dat hij – teneinde tegenvallers te voorkomen –  in de begroting 2016 het voorzichtigheidsprincipe hanteert, in de zin van dat hij de baten niet te optimistisch heeft begroot. Bijvoorbeeld: het aantal leden is iets gestegen. In de begroting wordt echter uitgegaan van een contributie-opbrengst die overeenkomt met het begrote bedrag in 2015, zijnde 14.000 euro.

–          Ook de opbrengst van donaties is iets gestegen, maar in de begroting wordt voorzichtig uitgegaan van een opbrengst van 500 euro. Hetzelfde principe wordt gehanteerd bij de lasten. Bijvoorbeeld: de lasten voor de website bedragen in 2015, 328 euro, maar in de begroting wordt uitgegaan van 500 euro.

–          Een aantal posten in de begroting 2016 is met 50% gedaald, zoals de personele lasten. Zoals reeds medegedeeld, is – vanwege de scheiding van de Wijkvereniging en het Wijkberaad – 50% van de personele lasten geboekt op de begroting van het Wijkberaad en 50% op de begroting van de Wijkvereniging.

–          Desgevraagd geeft de penningmeester aan, dat de schoonmaakkosten ten opzichte van de begroting 2015, licht zijn gestegen. Het bestuur heeft besloten het schoonmaakbedrijf iets vaker in te zetten. Het aantal uren dat het schoonmaakbedrijf is ingezet in 2015 bleek namelijk niet toereikend om het kantoor, de keuken en de algemene ruimten goed schoon te houden.

–          In antwoord op een vraag van de heer Van Vliet inzake de lasten van de exploitatie van het gebouw en het wisselende beeld ter zake in de begroting van de afgelopen jaren, deelt de voorzitter het navolgende mee.

–          Met het verhuurbedrijf is een afspraak is gemaakt omtrent de huur. Jaarlijks wordt een vast bedrag aan huur voldaan. De afspraak daarbij luidt, dat het eerste jaar een korting op de huur wordt geboden van 30%, het tweede jaar een korting van 20% en het derde jaar 10%. Zodra het einde van het derde jaar in zicht is, wordt opnieuw onderhandeld over de hoogte van de huur.

–          Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Hoekstra, inzake de kosten van het jubileum en of het wellicht raadzaam is voor het komende 75-jarig jubileum jaarlijks een bedrag in de begroting te reserveren, wordt het navolgende afgesproken.

Met ingang van de begroting 2017 wordt een bedrag in de begroting gereserveerd voor het 75-jarig jubileum, gebaseerd zijn op de lasten van het 70 -jarig jubileum.

–          Assurantiën: de lasten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn in 2016 – ten opzichte van 2015 – gestegen. Ten gevolge van de scheiding van het Wijkberaad – Wijkvereniging dient er zowel voor de bestuurders van de Wijkvereniging, als voor de bestuurders van het Wijkberaad een bestuursaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten.

–          In antwoord op een opmerking van de heer Bommelé met betrekking tot de zaalhuur en de constatering dat de huur een enkele keer niet in rekening is gebracht bij de huurders van de zaal, deelt de voorzitter het navolgende mee. Vanwege personeelswisselingen is de administratie van de zaalhuur niet in alle gevallen goed gevoerd. In de zin van dat een aantal VvE’s geen rekening hebben ontvangen. Met terugwerkende kracht is dit hersteld door te inventariseren welke VvE’s – en op welk moment – de zaal hebben gehuurd. In februari jl. zijn de rekeningen aan de VvE’s uitgegaan. Gevolg van de gehele situatie is, dat een deel van de zaalhuur-opbrengsten 2015 worden c.q. zijn voldaan in 2016 en tot uitdrukking komen in de begroting 2016. Inmiddels maakt het secretariaat gebruik van een goed declaratiesysteem en worden de facturen direct na het huren van de zaal verstuurd.

–          Besluit ‘Vaststelling contributie 2016’: de vergadering verklaart zich akkoord met het voorstel van het bestuur, inhoudende dat ten opzichte van 2015 de contributie 2016 niet wordt verhoogd. De contributie 2016 wordt vastgesteld op 17,50 euro.

Rondvraag

–          Op verzoek van André Smit wordt besloten de statuten, het huishoudelijk reglement, de notulen, het jaarverslag (dit werd al na vaststelling op de website geplaatst) en financiële stukken (gecomprimeerd) op de website te plaatsen. Actie: bestuur.

–          André Smit deelt tevens mee, dat hij een mail heeft gestuurd aan info@walboduin.nl met een vraag over het jaarverslag, maar dat hij daar geen antwoord op heeft gekregen. Getracht zal worden na te gaan, of de mail in goede orde is ontvangen en/of op de een of andere manier ‘tussen wal en schip’ is geraakt. Actie: voorzitter.

–          Johan Bommelé brengt onder de aandacht dat hij in een artikel over een tentoonstelling in de Korenschuur bij de Molen heeft gelezen, dat de begrenzing van Waldeck tot aan de Laan van Meerdervoort zou lopen. Bij deze begrenzing van het gebied Waldeck, stelt hij vraagtekens. Door mevrouw Hoekstra wordt toegelicht, dat de officiële begrenzing van het gebied Waldeck – vanuit de historie – de Laan van Meerdervoort is. Het hele gebied tot aan de Laan van Meerdervoort – inclusief De Chinese Muur – valt onder Waldeck. In aanvulling hierop wordt door Jan Hofker aangegeven dat de gebiedsindeling die door de gemeente wordt gehanteerd, is gebaseerd op de indeling van het CBS. Meer informatie ter zake is te vinden op de website van de gemeente en het CBS.

 Sluiting

–          De voorzitter dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit vervolgens de vergadering.  Na de vergadering is er gelegenheid informeel met elkaar en met het bestuur onder het genot van een hapje en drankje van gedachten te wisselen.

Concept-jaarverslag 2016 Wijkvereniging

Het bestuur van de wijkvereniging bestond eind 2016 uit:

Voorzitter:                             Hank Hoogwout

Vice-voorzitter:                     Herman van den Muijsenberg

Secretaris:                             Jan Hofker

Penningmeester:                John Kroon

Gedurende het verslagjaar beëindigde Inge Camfferman haar bestuurslidmaatschap.

Het bestuur is uit praktische overwegingen tevens het bestuur van het Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin, omdat de Wijkvereniging statutair verantwoordelijk is voor het Wijkberaad.

Helaas blijft het aantal leden van de Wijkvereniging dalen. In 2016 waren er ongeveer  700 leden. Daardoor namen de inkomsten uit contributies af.

De samenwerking met het stadsdeelkantoor is zeer goed en wij mogen bepaald niet klagen over de inzet van onze contactpersonen aldaar. De goede samenwerking met de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin zorgt mede voor een deskundige en grondige begeleiding van de omvangrijke bouwplannen voor Kijkduin.

Het bureausecretariaat kende de nodige veranderingen. Vanzelfsprekend kostte het inwerken de nodige tijd. Het secretariaat was op de ochtenden van de dinsdag en de donderdag geopend, waarbij resp. Cornelia van der Wacht en Vera Darbyshire werkzaamheden verrichten. De verslaggeving van de vergaderingen werd verzorgd door Marjolijn van den Hoek.

Het secretariaat met Cornelia van der Wacht

De activiteitencommissie heeft in de eerste helft van het jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het betreft zowel activiteiten die in ons eigen verenigingsgebouw plaatsvonden als uitjes in de omgeving. Met uitzondering van de vakanties zijn er elke 2e dinsdag van de maand themaochtenden geweest. De thema’s zijn wisselend van aard. Lezingen, diavoorstellingen en verhalen zijn kenmerkend voor deze ochtenden. Maandelijks waren er ook filmmiddagen.

Vooral de bijeenkomsten met Yvonne Keuls en het uitstapje naar Leerdam, waren een groot succes.

Yvonne Keuls

 

Uitstapje Leerdam

Na een onoverbrugbaar conflict tussen bestuur en activiteitencommissie, hebben de leden halverwege het jaar te kennen gegeven het werk niet meer voort te zetten. Daardoor zijn er na de zomervakantie geen activiteiten meer geweest.

Op 8 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 80 leden van de wijkvereniging  en andere genodigden aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie

Op 7 april heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Voor het verslag zie de website.

De communicatie met de bewoners verloopt op verschillende manieren. Het verenigingsblad is geredigeerd door Inge Camfferman (nrs. 1 en 2) Ron van Olferen (nr. 1), Margit Parti (nrs. 1 t/m 4) en Jeannette Dijkman (nrs. 3 en4). De website vult de berichtgeving verder aan.

De huisvesting leverde dit jaar veel problemen op. Nadat de twee vorige exploitanten van het partycentrum, met achterlaten van de nodige schulden aan de Vereniging voor gedeelde energie- en servicekosten, met de noorderzon waren vertrokken, kondigde zich per 1 maart een nieuwe gebruiker aan. Die begon met een rigoureuze verbouwing van zowel zijn eigen zalen als de gemeenschappelijke ruimten.

Voorbeeld van de gang tijdens de verbouwing

Gevolg: heel veel overlast, afzeggingen voor zaalhuur, en ook nu weer veel problemen met het betalen van de gemeenschappelijke kosten. Bij het schrijven van dit verslag was, na een jaar ellende, de renovatie nog niet helemaal gereed.

Jan Hofker, secretaris

Den Haag,  februari 2017

 

Jaarverslag 2015 Wijkvereniging

Het bestuur van de wijkvereniging bestond eind 2015 uit:

Voorzitter:                             Hank Hoogwout

Vice-voorzitter:                    Herman van den Muijsenberg

Secretaris:                             Jan Hofker

Wnd. penningmeester:      John Kroon

Asp. lid:                                 Inge Camfferman

Gedurende het verslagjaar beëindigden William Stoffer en Ingrid Lamberts hun bestuurslidmaatschap.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg voorzitter Hank Hoogwout, als dank voor haar jarenlange vrijwilligerswerk, door wethouder Ingrid van Engelshoven de versierselen uitgereikt die horen bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau.

2015 is het eerste jaar dat Wijkvereniging en Wijkberaad formeel gescheiden zijn. Het Wijkberaad is op verzoek van de Gemeente een stichting geworden, waardoor het gemakkelijker wordt om de financiën apart te regelen. Uit praktische overwegingen en omdat de Wijkvereniging statutair verantwoordelijk is voor het Wijkberaad, hebben beide bewonersorganisaties hetzelfde bestuur.

Helaas blijft het aantal leden van de Wijkvereniging dalen. In 2015 waren er ongeveer  750 leden. Daardoor namen de inkomsten uit contributies af. Een extra onvoorziene tegenvaller was dat beide eigenaren van het inwonende partycentrum in gebreke bleven bij het afrekenen van de kosten van energie en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten.

De samenwerking met het stadsdeelkantoor is geïntensiveerd en wij mogen bepaald niet klagen over de inzet van onze contactpersonen aldaar. De goede samenwerking met de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin zorgt voor een deskundige en grondige begeleiding van de omvangrijke plannen voor Kijkduin.

Het bureausecretariaat kende de nodige veranderingen. Na jarenlang het secretariaat te hebben geleid, nam Nellie Spaans in de zomer afscheid. Bij het begin  van haar 66e levensjaar vond zij dat zij wel wat rust verdiend had. Het zij haar zeer gegund. Ook José Hoogenkamp legde haar werk op Walboduin neer in verband met een verhuizing naar het oosten van het land. Gelukkig leverden advertenties voldoende belangstellenden op voor het secretariaatswerk. Vanzelfsprekend kostte het inwerken de nodige tijd. Vanaf oktober is de verslaggeving van de vergaderingen verzorgd door Marjolijn van den Hoek.

De activiteitencommissie heeft door het jaar heen diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het betreft zowel activiteiten die in ons eigen verenigingsgebouw plaatsvonden als uitjes in de omgeving. Met uitzondering van de vakanties zijn er elke 2e dinsdag van de maand themaochtenden geweest. De thema’s zijn wisselend van aard. Lezingen, diavoorstellingen en verhalen zijn kenmerkend voor deze ochtenden. Maandelijks zijn er ook filmmiddagen. Leden van de activiteitencommissie hebben zich ingezet om bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering tot een succes te maken. Wij mogen ons gelukkig prijzen met het vele werk dat de leden van de activiteitencommissie, deels op de achtergrond, voor de Wijkvereniging en het Wijkberaad verrichten. Helaas hebben verschillende leden gedurende 2015 te kennen gegeven het werk niet meer te willen voortzetten.

Op 8 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 40 leden van de wijkvereniging  en andere genodigden aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie

Een bijzondere bijeenkomst vond plaats op 9 mei, de oudejaarsdag van de vereniging. Immers, op 10 mei 1945 werd de Wijkvereniging opgericht. Het 70-jarig bestaan werd gevierd in een uitpuilende zaal in Walboduin. Er waren twee fora die deskundig bevraagd werden door Inge Camfferman. Het eerste, bestaande uit drie oud-bewoners, namelijk burgemeester Van Aartsen, oud- bestuurslid Henry Koks en woordkunstenaar Wim de Bie, ging in op hun jeugdervaringen in het gebied. Het tweede was samengesteld uit de voorzitter van het Loosduins Museum, Corrie Hoekstra, kustdeskundige en amateur archeoloog Bert van der Valk, voorzitter Eric van Baarsel van de SBK en publicist Willem Post. Zij gaven hun visie op verleden en heden van Bohemen, Waldeck en Kijkduin. Muzikaal werd de bijeenkomst omlijst door o.a. Tiny Boekhout op de piano en het Walboduinkoor.

V.l.n.r.: burgemeester Van Aartsen, Henry Koks, Wim de Bie en Inge Camfferman

 

V.l.n.r.: Corrie Hoekstra, Bert van der Valk, Eric van Baarsel en Willem Post

Op 23 april heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

De communicatie met de bewoners verloopt op verschillende manieren. Het verenigingsblad is verzorgd door een drietal samenstellers, Inge Camfferman, Irma Hoogelander en Ellen van der Loo.  Aan het eind van het verslagjaar gaven Irma en Ellen te kennen met dit werk te willen stoppen. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inspanningen. In het verslagjaar is de bouw van een nieuwe website gestart. In verband met de op handen zijnde splitsing van de Wijkvereniging en het Wijkberaad werden twee aparte websites gemaakt, die voorjaar 2015 in gebruik zijn genomen en inmiddels, na enkele kinderziekten, goed functioneren. NB: de namen van de websites en het e-mailadres zijn resp. www.walboduin.nl en info@walboduin.nl.

Jan Hofker, secretaris

Den Haag,  maart 2016

 

Jaarverslag 2014 Wijkvereniging/Wijkberaad

Het bestuur van de wijkvereniging en het wijkberaad bestond in het verslagjaar uit vijf leden.

Voorzitter:                             mevr. Hank Hoogwout

Vice-voorzitter:                     dhr. Herman van den Muijsenberg

Wnd. secretaris:                   dhr. Jan Hofker

Penningmeester:                 dhr. William Stoffer

Lid:                                         mevr. Ingrid Lamberts-Sparwer

Bureausecretaresse:          mevr. Nellie Spaans, met assistentie van mevr. José                                                            Hoogenkamp, mevr. Gerdien  Jaarsma,en mevr.Silvana   Casti

 

Tijdens het verslagjaar bereikte ons het bericht  dat mevrouw Tine Henkelmans, erelid van de Wijkvereniging en lid van de cie. ROWM, enkele dagen voor haar 99e verjaardag is overleden. Tine heeft zich de laatste jaren intensief bezig gehouden met het ouderenbeleid en was lid van de projectgroep Welzijn en Beheer van de cie. Loosduinen.

2014 ontwikkelde zich in financieel opzicht gunstig. Urban Interest, onze huisbaas, berekende ons een lagere huurprijs. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor administratieve ondersteuning is gecompenseerd door de inzet van vrijwilligers. Het Oranjefonds was ons ter wille met een donatie van €3000,-, een bedrag dat onder andere is besteed aan de vervanging van de computer en toebehoren en voor de aanschaf van een groot tv-scherm voor in de kleine zaal.

Overhandiging cheque Oranjefonds

Samen met een zuinig uitgavenbeleid leidden de maatregelen tot een betere financiële situatie. Helaas blijft het ledenaantal dalen. In 2014 waren er ongeveer  780 leden. Om het ledenaantal op peil houden, is een werkgroep ledenwerving ingesteld.

De wijkvereniging en het wijkberaad hebben verschillende commissies en werkgroepen die zich inzetten voor het gehele werkgebied of een gedeelte daarvan en voor de desbetreffende bewoners van belang zijn op het terrein van o.a. ruimtelijke ordening, welzijn en milieu, verkeer en vervoer.

Stadsdeelwethouder Karsten Klein is na de verkiezingen voor de Gemeenteraad opgevolgd door Ingrid van Engelshoven. De samenwerking met het stadsdeelkantoor is geïntensiveerd en wij mogen bepaald niet klagen over de inzet van onze contactpersonen aldaar. Voor het ten behoeve van het stadsdeelkantoor samenstellen van een lijst van verbeteringen in de leefomgeving van ons werkgebied voor 2014, ontvingen wij veel suggesties van wijkbewoners.

De goede samenwerking met de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin zorgt voor een deskundige en grondige begeleiding van de omvangrijke plannen voor Kijkduin.

Ook dit jaar was het project Ogen en Oren succesvol. Regelmatig werd bijeengekomen om de stand van zaken te bespreken en geïnformeerd te worden door deskundigen.

De activiteitencommissie heeft door het jaar heen diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het betreffen zowel activiteiten die in ons eigen verenigingsgebouw plaatsvinden als uitjes in de omgeving. Elke 2e dinsdag van de maand zijn er themaochtenden geweest. De thema’s zijn wisselend van aard. Lezingen, diavoorstellingen en verhalen zijn kenmerkend voor deze ochtenden. Nieuw zijn de maandelijkse filmvoorstellingen. Leden van de activiteitencommissie hebben zich ook ingezet om bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie en jaarvergaderingen tot een succes te maken. Wij mogen ons gelukkig prijzen met het vele werk dat de leden van de activiteitencommissie, deels op de achtergrond, voor de wijkvereniging en het wijkberaad verrichten.

Op 9 januari werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het kalenderjaar, de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 40 leden van de wijkvereniging  en genodigden aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie

Op 15 mei heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Ook de jaarlijkse bewonersbijeenkomst van 30 oktober werd druk bezocht, mede door de aangekondigde presentaties van diverse projecten.

De communicatie met de bewoners vindt op verschillende manieren plaats. Het verenigingsblad is verzorgd door een drietal samenstellers, Inge Camfferman, Irma Hoogelander en Ellen van der Loo.  De redactiecommissie van de Wijkinfo bestond uit twee enthousiaste redacteuren, Joke Hammink en Tiny Boekhout. Aan het eind van het verslagjaar gaven zij te kennen met dit werk te willen stoppen, om plaats te maken voor vers bloed. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inspanningen.

De Wijkinfo wordt vier keer per jaar samen met de Loosduinse Krant huis aan huis bezorgd. Het verenigingsblad verschijnt eveneens vier keer per jaar en wordt per post aan de leden verzonden.

In het verslagjaar is de bouw van een nieuwe website gestart;  Door de op handen zijnde splitsing van de wijkvereniging en het wijkberaad wordt nu twee aparte websites gemaakt, die voorjaar 2015 in gebruik zullen worden genomen.

De wijkorganisatie is vertegenwoordigd in een groot aantal externe commissies, werkgroepen en beheerplatforms die belangrijk zijn voor de wijkbewoners. Zie voor details het jaarverslag van de commissie ROWM.

Op dringend verzoek van de Gemeente is de oorspronkelijke structuur van onze wijkvereniging gewijzigd. Er is een splitsing aangebracht tussen de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin en het Wijkberaad BWK. Daartoe is op 29 december 2014 de Stichting Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin opgericht.

Jan Hofker

Secretaris

Den Haag,  maart 2015